Thrasher: Skatepark Round-Up – LRG

THRASHERの”Skatepark Round-Up”シリーズにLRG Skateチームの動画がアップされました!Tommy Sandoval、Felipe Gustavo、Tom Asta、Rodrigo Tx、Rob Gonzalez、Billy Marksなどが登場しています!

Loading the player …